REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO SEIS CORDAS

obowiązujący od dnia 1 października 2018 roku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.seiscordas.pl, prowadzony jest przez Szymona Gołąbka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Seis Cordas Wydawnictwo Muzyczne, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 641 137 44 57, REGON: 381314996

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Seis Cordas Wydawnictwo Muzyczne
   ul. Stefanii Szczepaniakowej 3/4
   41-800 Zabrze

  2. adres poczty elektronicznej: biuro@seiscordas.pl

  3. numer telefonu: +48 606 591 054, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (opłata jak połączenie z numerami komórkowymi, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

  1. Seis Cordas – Szymon Gołąbek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Seis Cordas Wydawnictwo Muzyczne, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 641 137 44 57, REGON: 381314996

  2. Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Seis Cordas dostępny pod adresem internetowym www.seiscordas.pl ;

  3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

  4. KonsumentKlient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Seis Cordas niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

  5. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Seis Cordas skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

  6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Seis Cordas przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

  2. posiadanie przeglądarki internetowej:

   1. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, lub

   2. Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

   3. Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

   4. Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

   5. Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Seis Cordas podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Seis Cordas zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

 6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;

  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;

  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

§ 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Seis Cordas świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.seiscordas.pl.

 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia, dostęp wybranych akcji promocyjnych, możliwości otrzymania kodu rabatowego.

 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.seiscordas.pl zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Seis Cordas wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Seis Cordas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@seiscordas.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Seis Cordas wskazany w § 1 punkt 1.1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

 10. Seis Cordas może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

  4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 11. Seis Cordas może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.seiscordas.pl.

 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.seiscordas.pl/sklep skompletować zamówienie, wybrać miejsce i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera wersję publikacji, jeśli towar jest oferowany w różnych wersjach. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera miejsce i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

  1. imię i nazwisko oraz adres Klienta,

  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej(adres e-mail) Klienta;

  3. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

 7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

 8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym w wersji papierowej może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast towar zamówiony w wersji elektronicznej może zostać dostarczony do każdego kraju na świecie za pomocą poczty elektronicznej.

 9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.seiscordas.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, miejsca i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

 11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu miejsca i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Seis Cordas oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

 13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Seis Cordas wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Seis Cordas z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Seis Cordas. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Świadczenie przez Seis Cordas usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Seis Cordas za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Seis Cordas albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 4. CENY TOWARÓW

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w polskich złotych.

 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

 4. Ceny towaru o tym samym tytule mogą się różnić ze względu na wersję w jakiej występują. Informacje o wersji produktu (wersja papierowa lub wersja elektroniczna) dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, która oprócz ceny towaru, kosztów dostarczenia towaru może obejmować przysługujące klientowi rabaty.

 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny.

 

§ 4. SPOSOBY ZAPŁATY CENY ZA ZAMÓWIONY TOWAR ORAZ OPŁAT ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

  1. gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

  2. przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczna kartą płatniczą lub kartą kredytową (Visa, MasterCard), za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal, przelewem zwykłym lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej, za pośrednictwem serwisu ePrzelewy.

 2. Klient nie może łączyć w inny niż wskazany sposób różnych form płatności.

 3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od Seis Cordas wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w
  § 3 pkt 13 niniejszego Regulaminu.

 4. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

 5. Płatność z góry kartą płatniczą lub kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal oferowanego przez PayPal Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Nr KRS 0000289372, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full.

 6. Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.przelewy24.pl/regulamin

 

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, SPOSÓB I KOSZTY DOSTARCZENIA ZAMÓWIONEGO TOWARU

Publikacje nutowe w wersji papierowej zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą tradycyjnych usług pocztowych, natomiast publikacje nutowe w wersji elektronicznej zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do każdego kraju na terenie Unii Europejskiej oraz poza nim, za pomocą sieci Internet oraz poczty elektronicznej.

 1. Jeśli towar w wersji papierowej zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem platformy cyfrowej Envelo (zwanej dalej Envelo); usługi świadczy Poczta Polska Usługi Cyfrowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000425263, kapitał zakładowy 11 000 000,00 zł, NIP: 5252533454 - w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 2. Jeśli towar w wersji elektronicznej zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Unii Europejskiej oraz poza nim, towar jest dostarczany za pomocą sieci Internet na adres poczty elektronicznej, który Klient podał podczas procesu rejestracji w Sklepie internetowym.

 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

 4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.

 5. Koszty dostarczenia zamówionego towaru wynoszą:

  1. przy realizacji za pośrednictwem tradycyjnych usług pocztowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

   1. 15,50 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Envelo na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, waga paczki nie przekracza 30 kg a Klient uiścił opłatę z góry (karta debetowa, karta kredytowa, przelew bankowy);

   2. 20,50 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Envelo na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, waga paczki nie przekracza 30 kg a Klient uiści opłatę u kuriera przy odbiorze paczki;

  2. przy realizacji za pośrednictwem usług poczty elektronicznej na terenie Unii Europejskiej i poza nim:

   1. 00,00 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem sieci Internet na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w zamówieniu a Klient uiścił opłatę z góry (karta debetowa, karta kredytowa, przelew bankowy);

 6. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku, gdy zamówiony towar w wersji papierowej ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 4 dni robocze licząc:

  1. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Seis Cordas do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,

  2. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą płatniczą, kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Seis Cordas potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

  We wskazanych powyżej przypadkach 2 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu, a następne 2 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

 7. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar w wersji elektronicznej ma być dostarczony na terenie Unii Europejskiej oraz poza nim za pośrednictwem sieci Internet na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta podczas rejestracji, wynosi 1 dzień roboczy licząc moment otrzymania przez Seis Cordas potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA POKREWNE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wszystkie publikacje nutowe Wydawnictwa Muzycznego Seis Cordas chroni prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Wszystkie utwory zostały zgłoszone właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, jaką jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.

 3. Wszelkie naruszenia będą prowadziły do podjęcia przez Wydawnictwo Muzyczne Seis Cordas odpowiednich kroków prawnych w celu ochrony osobistych oraz majątkowych praw autorskich twórcy, które zostały naruszone przez Klientów.

 4. Prawo i Seis Cordas zezwala Klientom jedynie na używanie osobiste nabytych publikacji.

 5. Wyjątkiem są instytucje oświatowe, uczelnie, biblioteki, muzea, które zgodnie z artykułem 28 punkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) mogą:

  1. użyczać egzemplarze utworów rozpowszechnionych, w zakresie swoich zadań statutowych,

  2. zwielokrotniać utwory znajdujące się we własnych zbiorach w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony tych zbiorów.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Ochrona praw autorskich” pod adresem www.seiscordas.pl/informacje/ochrona-praw-autorskich.html.

 

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w wersji papierowej rozpoczyna się od dnia odbioru osobistego Produktu lub odbioru przesyłki przez Klienta lub osoby trzeciej, przez niego wskazanej. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec Produktów wersji elektronicznej.

 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Seis Cordas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Seis Cordas Wydawnictwo Muzyczne, ul. Stefanii Szczepaniakowej 3/4, 41-800 Zabrze, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@seiscordas.pl.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Seis Cordas przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Seis Cordas niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Seis Cordas o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Seis Cordas Wydawnictwo Muzyczne, ul. Stefanii Szczepaniakowej 3/4, 41-800 Zabrze, z dopiskiem „Zwrot”.

 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Seis Cordas, Seis Cordas nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy Seis Cordas niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Seis Cordas.

 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Seis Cordas przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 11. Seis Cordas może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Seis Cordas jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Seis Cordas ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub na piśmie na adres: Seis Cordas Wydawnictwo Muzyczne, ul. Stefanii Szczepaniakowej 3/4, 41-800 Zabrze, z dopiskiem „Reklamacja”.

 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Seis Cordas dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. Seis Cordas rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 5. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@seiscordas.pl,

 6. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 7. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Seis Cordas zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiaz ywanie_sporow_konsumenckich.php,

  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Seis Cordas, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Seis Cordas:

  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Seis Cordas przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży sprzedaży.

 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach: http://www.katowice.wiih.gov.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

 7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej - https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Seis Cordas wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

§ 11. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Seis Cordas. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Seis Cordas, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Seis Cordas. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 4. Do obsługi usługi newslettera korzystamy z programu MaiChimp. Ponieważ serwery programu MailChimp znajdują się w Stanach Zjednoszonych, które w myśl przepisów należą do kategorii państw trzecich, dlatego Seis Cordas podpisało umowę z MailChimp, a jej legalność potwierdzają standardowe klauzule umowne danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dane osobowe Klientów przekazywać będziemy MailChimp wyłącznie w celu zapewnienia dostarczenia regularnych wiadomości Użytkownikom, którzy zapisali się dobrowolnie do usługi newslettera.

 

§ 12. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Szymon Gołąbek prowadzący działalność pod firmą Seis Cordas Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Zabrzu, ul. Stefanii Szczepaniakowej 3/4, 41-800 Zabrze.

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się pisząc na adres: biuro@seiscordas.pl.

 3. Podanie danych osobowych przez Klientów Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie internetowym, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody na przesyłanie informacji handlowych, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych Produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w Sklepie internetowym oraz w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Seis Cordas, tj. marketingu własnych produktów i usług.

 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Stronami Umowy lub do dnia zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta w zakresie przetwarzania danych do celów marketingowych.

 6. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru oraz świadczące usługi księgowe.

 7. Dane osobowe Klientów przekazywać będziemy jedynie w celu zapewnienia dostarczenia regularnych wiadomości Klientom, którzy zapisali się dobrowolnie do usługi Newslettera. Ponieważ serwery programu MailChimp znajdują się w Stanach Zjednoszonych, które w myśl przepisów należą do kategorii państw trzecich, dlatego Seis Cordas podpisało umowę z MailChimp, a jej legalność potwierdzają standardowe klauzule umowne danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską – zgodnie z art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995, str. 31, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 355, z późn. zm.).

 8. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

 9. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 10. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 11. Seis Cordas wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze stroną Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu internetowego z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 12. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony Sklepu internetowego przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze strony Sklepu internetowego, dostosowywanie treści do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Sklepu internetowego), badanie ruchu Użytkowników w ramach strony Sklepu internetowego.

 13. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości strony Sklepu internetowego.

 14. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości strony Sklepu internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.seiscordas.pl/sklep, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)

 3. Seis Cordas honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.seiscordas.pl/sklep/informacje/regulamin.html oraz w siedzibie Seis Cordas. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

 5. Seis Cordas zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.

 7. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Seis Cordas - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Powrót